ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις και τη θεραπεία τους. Η GSK δεν εγγυάται ότι το υλικό του ιστοτόπου είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση εκτός της περιοχής του προοριζόμενου κοινού. Όσοι επιλέγουν να προσπελάσουν τον ιστότοπο από άλλες τοποθεσίες, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που βρίσκουν εφαρμογή οι τοπικοί νόμοι. Επίσης, κανένα σημείου του παρόντος ιστοτόπου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Θα πρέπει πάντα να ζητείται ειδική ιατρική συμβουλή από ειδικευμένο ιατρό.

Η GSK καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση του ιστοτόπου, αλλά κάποιες πληροφορίες μπορεί να καταστούν παρωχημένες με την πάροδο του χρόνου. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, η GSK δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων των θυγατρικών της GSK σε άλλες χώρες. Παρακαλούμε να διαβάσετε οπωσδήποτε τις ενότητες με τις νομικές πληροφορίες και την πολιτική για το απόρρητο οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου της GSK ή τρίτου στον οποίο θα μεταβείτε μέσω του συνδέσμου. Η GSK δεν ευθύνεται, δεν συστήνει και δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή άποψη που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού αυτού του ιστοτόπου ανήκουν στον όμιλο εταιριών της GSK ή έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του εν λόγω υλικού, εκτός εάν δηλώνεται ρητά άλλως. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, εκτός εάν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω άδειες.

Μπορείτε να διαβάζετε, να προβάλλετε, να εκτυπώνετε, να κατεβάζετε και να αντιγράφετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, αλλά μόνο εάν αναγνωρίζετε τον ιστότοπο ως την πηγή του υλικού και περιλαμβάνετε τη δήλωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας «© Όμιλος εταιρειών GSK, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος». Εκτός εάν αναφέρεται ρητά, δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση του υλικού.

Κανένα σημείο του παρόντος ιστοτόπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας χρήσης ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) από τον όμιλο εταιρειών GSK ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Η GSK δεν έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ούτε συνδέεται με τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα εμπορικά αυτά σήματα των τρίτων μερών χρησιμοποιούνται μόνο για την ταυτοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών των αντίστοιχων ιδιοκτητών και η χρήση τους δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή χορηγίας ή υποστήριξης εκ μέρους της GSK.

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι επικοινωνίες από τους χρήστες ή άλλα υλικά που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου, τα οποία αναρτώνται σε έναν ιστότοπο της GSK ή διαφορετικά (πέραν όσων περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και/ή πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, οι οποίες εμπίπτουν στην Πολιτική της GSK περί Απορρήτου) θεωρούνται μη εμπιστευτικές και μη ιδιοκτησιακές, και η GSK δεν θα έχει ουδεμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους αναφορικά με αυτές τις πληροφορίες. Η GSK θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό κρίνει κατάλληλο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και της δημοσίευσης, ενώ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σκοπών, χωρίς να καταβάλλει αμοιβή τους χρήστες.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η GSK σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου της. Ανατρέξτε στην Πολιτική περί Απορρήτου της GSK για επεξήγηση των δικαιωμάτων και των ευθυνών σας αναφορικά με τις πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Να διαβάζετε πάντα το φύλλο οδηγιών χρήσης των προϊόντων.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και οτιδήποτε σε αυτόν τον ιστότοπο διέπονται από το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.